Трудова медицина

Службата по Трудова медицина извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите в дадена компаия. Дейностите ѝ имат за цел:

 • опазване и укрепва здравето на работещите лица като извършва това посредством предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
 • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
 • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа.

Контакти: 0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

София, Централен офис, 1612 ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Ето някои от основните ангажименти на Службата по трудова медицина

Всеки работодател в изпълнението на има ангажимент за:

 • предоставяне на място за извършване на дейностите;
 • еобходимо е да определи свой служител за представител. Той ще оказва съдействие на специалистите от Службата по трудова медицина;
 •  осигуряване на достъп до всички работни места;
 •  предоставияне на медицинска и техническа информация, която е необходима за дейността на службата по трудова медицина;
 •  осигуряване на контакт с отделите на фирмата например или хората, заемащи съответмната длъжност, които имат отношение към условията на труд, както и към безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото база и други.

Наблюдението на здравното състояние на работещите във фирмата има важно и основно значение и роля на Службата по трудова медицина. Тя не се явява лечебно заведение, по смисъла на българския закон и затова не притежава  право да се занимава с лечебна дейност.

Докторите по хигиена на труда преминават през съответно обучение и се преквалифицират, за да покрият изискванията на „Трудовата медицина“.

Трудовата медицина отговаря на международните изисквания за специалността и изисква от лекарите задълбочени знания и умения по:

 • клинични способности;
 • здраве и опазване на околна среда;
 • държавно законодателство;
 • оценка за трудоспособност и инвалидност;
 • здраве и работоспособност;
 • токсикология;
 • разпознаване, оценка и контрол на риска;
 • спешна медицина. Как да се подготвим за бедствия и аварии;
 • здравен мониторинг, превенция на заболяванията;
 • разни проекти по трудова медицина.